سیستم‌های محافظ حریق میکسونال

سیستم  های محافظ حریق میکسونال  به دو دسته تقسیم میشوند:

  • سیستم‌های محافظ حریق درزبندها
  • سیستم‌های محافظ حریق دودبندها

سیستم‌های محافظ حریق درزبندها

یکی از راه‌های گسترش حریق در ساختمان‌ها از محل درزها که در تمامی بخش‌های ساختمان وجود دارد می‌باشد و احتمال سرایت حریق و مشتقات چهارگانه (دود، آتش، گازهای سمی و حرارت) در آن‌ها بیش‌تر از سایر نقاط است چرا که سرایت حریق از یک ناحیه به ناحیه دیگر در مدت زمان بسیار کمی اتفاق می‌افتد.

بنابرین استفاده از سیستم‌های محافظ حریق درزها می‌تواند کمک قابل توجهی در کاهش خسارات ناشی از حریق نماید.

سیستم‌های محافظ حریق
سیستم‌های محافظ حریق
سیستم‌های محافظ حریق

سیستم‌های محافظ حریق دودبندها

دود به عنوان یکی از مشتقات حریق از مسیرهای متعددی نظیر داکت‌ها، اتاق‌های برق، بازشوهای موجود در سقف و فضاهای حد فاصل سقف و نما که در تمامی بخش‌های ساختمان وجود دارد، قبل از رسیدن شعله‌های آتش به سرعت خود را به طبقات و فضاهای دیگر رسانده و موجب خسارات متعدد خواهد شد. بنابرین استفاده از سیستم‌های دودبند مناسب می‌تواند کمک شایانی در کاهش خسارات ناشی از آتش سوزی نماید.

سیستم‌ محافظ حریق
سیستم‌ محافظ حریق
سیستم‌ محافظ حریق