اجرای پروژه های بلوک چینی

نحوه اجرای دیوارچینی با بلوک سبک میکسونال

در دیوارهاي بلوکی، دیوار مشابه با یک پوسته و دال دو طرفه طراحی می شود. در این حالت جداسازي در جهت داخل صفحه و مهار در جهت خارج از صفحه می تواند توسط نبشی هاي فولادي و یا بست هاي U شکل متصل به دال سازه اي در تراز سقف و نبشی یا بست هاي U شکل متصل به ستون ها در دو انتهاي (طرفین) دیوار و وادارهاي میانی انجام گردد. نبشی هاي فولادي می توانند منقطع یا پیوسته باشند که باید براي نیروي خارج از صفحه طراحی شوند. در این دیوارها به دلیل استفاده از ملات بستر نازک باید از بست هاي فولادي منقطع یا پیوسته محصولات جدید مانند نوارهاي مش الیاف، جهت یکپارچه سازي و حفظ پیوستگی دیوار استفاده نمود. در دیوارهاي با ارتفاع کمتر از 3.5 متر لزومی به اجراي وادار انتهایی در نزدیکی ستون نمی باشد.

در صورتی که طول دیوار از مقادیر مجاز براساس طراحی (حداکثر 4متر) بیشتر شود، از عضو قائم با مقطع فولادي یا بتنی (وادار) به عنوان تکیه گاه جهت مهار خارج از صفحه دیوار و اجزاي مسلح کننده آن استفاده می شود. وادار باید به نحو مناسبی به کف سازه با اتصال به صورت مفصلی متصل شود ولی اتصال آن در زیر تراز سقف باید درراستاي داخل صفحه به صورت کشویی باشد تا امکان جابجایی درون صفحه دیوار فراهم شود. در دیوارهاي خارجی روي سطح وادار باید به وسیله پشم سنگ ضد رطوبت براي عایق بندي پوشانده شود و بر روي آن یک لایه مش الیافی یا رابیتس براي جلوگیري از ترك خوردگی نازك کاري اجرا شود.

جزییات اجرایی دیوارهاي داخلی و خارجی

اتصال دیوارها به سازه باید به نحوي انجام شود که در اثر خیز تیرهاي زیر و بالاي دیوار، جابجایی نسبی طبقات و یا عوامل وارد آورنده نیروي خارج از صفحه از جمله زلزله، باد و ...، قطعه دیوار پایدار بماند و عملکرد آن حفظ شود واز ایجاد ترك شدید در دیوار جلوگیري نماید. دیوارهاي بلوکی با توجه به عملکرد دو طرفه آنها در جهت افقی باید با استفاده از ابزار مناسب مسلح شوند. در دیوارهای ساخته شده با بلوک سبک میکسونال، به دلیل استفاده از ملات بستر نازك(3 تا 5 میلی متر) با استفاده از بستهاي نازك فولادي منقطع یا پیوسته انجام شود. میلگردها و بست هاي مورد استفاده باید طبق ضوابط مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در مواردي که مورد نیاز است از جنس فولاد ضد زنگ یا فولاد گالوانیزه و یا میلگرد آجدار سرد نورد باشند. حداقل سطح مقطع قطعه مسلح کننده 0/0003سطح مقطع موثر دیوار در برش خارج از صفحه می باشد. حداکثر فاصله قائم قطعات مسلح کننده در ارتفاع دیوار یک متر می باشد که باید قطعه براساس آن طراحی و محاسبه شود.

روش هاي اتصال دیوار به اعضاي قائم سازه اي

اتصال لبه قائم دیوارها به ستون ها و دیوارهاي برشی ساختمان یا هر عضو قائم سازه اي دیگر در سازه باید به گونه اي باشد که ممانعتی در برابر جابه جایی نسبی ایجاد نکند. نیازي به اتصال بین دیوار و ستون وجود ندارد و فواصل بین این دو باید با مواد تراکم پذیر مانند پشم سنگ ضد رطوبت پر شود و بر روي آن در نازك کاري از یک لایه شبکه الیاف یا رابیتس استفاده شود.

الف- اتصال کشویی با استفاده از دو نبشی یا ناودانی

یکی از روشهاي مناسب براي اتصال دیوار به عضو قائم سازه اي، استفاده از اتصال کشویی در محل تماس، به وسیله نبشی یا ناودانی منقطع یا پیوسته می باشد. در این حالت استفاده از نبشی و یا ناودانی هاي گرم نورد یا سرد نورد شده فولادي در طرفین دیوار که به نحو مناسبی به عضو قائم سازهاي اتصال داده میشود، توصیه می شود.
مهار دیوار خارجی ساخته شده از بلوك به ستون با استفاده از نبشی یا ناودانی

ب- اتصال با بست هاي انعطاف پذیر Uشکل
از اتصالات Uشکل لغزشی براي مهار خارج از صفحه و در عین حال تامین آزادي حرکت در درون صفحه دیوارمی توان استفاده نمود

ج-شاخک انتهایی
در صورت استفاده از میلگرد بستر از شاخک انتهایی آن جهت اتصال دیوار به ستون در جهت خارج می توان استفاده نمود و نیازي به استفاده از نبشی یا ناودانی نمی باشد.

اتصال دیوار خارجی ساخته شده از بلوك به ستون با استفاده از بست ارتجاعی Uشکل

اتصال دیوار به زیر سقف
اتصال دیوار به زیر سقف باید به صورت اتصال لغزشی بدون اتصال مستقیم دیوار به سقف و با استفاده از مهار خارج از صفحه دیوار با قطعاتی از قبیل نبشی یا ناودانی اجرا شود. انتخاب نوع اتصال بستگی به وضعیت دیواري دارد که بین اعضاي قائم شامل ستون، دیوار و یا وادار مهار شده است. در سازه هاي بتنی چنانچه براساس نوع سقف امکان پیش بینی اتصالات مناسب لغزشی در زمان ساخت عضو سازهاي براي بالاي دیوار نباشد، می توان این اتصال را با کاشت میل مهار پس از اجراي تیر انجام داد. باید توجه شود که در اینصورت کاشت میل مهار باید در هسته تیر بتنی انجام شود و کاشت و اتصال به پوشش بتن مجاز نمیباشد. حداقل فاصله بالاي دیوار تا زیر سقف برابر با بیشترین دو مقدار 25میلیمتر و حداکثر خیز دراز مدت سقف در امتداد دیوار در نظر گرفته شود.
لبه بالایی دیوار را می توان با استفاده از دو نبشی و یا ناودانی که به طریق مناسب به سقف سازه متصل میشود مهارنمود. ناودانی و یا نبشی ها نباید به دیوار یا وادار پیچ، میخ و یا جوش شوند. با این اتصال امکان حرکت آزادانه دیواردر درون صفحه تامین میشود. فاصله بالاي دیوار تا سقف باید در حدي باشد که تیر بتواند آزادانه خیز داده و اتصالی با دیوار پیدا ننماید. نبشی ها به ترتیب ابتدا در یک سمت اجرا و پس از اجرای پروژه‌های بلوک‌چینی و قرارگیري بالاترین بلوك دیوار،نبشی دوم متصل می شود. نبشی میتواند به صورت سرد نورد یا گرم نورد و به شکل منقطع یا پیوسته باشد.

اجرای پروژه‌های بلوک‌چینی
اجرای پروژه‌های بلوک‌چینی
اجرای پروژه‌های بلوک‌چینی
اجرای پروژه‌های بلوک‌چینی
اجرای پروژه‌های بلوک‌چینی